TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 12 § :n ja henkilötietolain (523/1999) 10 § :n ja 24 § :n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Elliinan verkkokaupan asiakkaille, palveluntoimittajille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivujen käyttäjille. Laadittu 24.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Elliina
Tohvelantie 9 K 21
14200 Turenki
Y-tunnus: 2055017-3
info (at) elliina.net
p: 040-5688578

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Elina Kallionpää, p. 0405688578, info (at) elliina.net

3. HENKILÖREKISTERIN NIMI

Elliinan verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, tehtyyn sopimukseen, asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun  oikeutettuun perusteeseen. Asiakkaan ollessa yhteydessä rekisterinpitäjään tai pyytäessään rekisterinpitäjää olemaan häneen yhteydessä, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle.

Rekisteriä käytetään:

 • Asiakkuuden hallintaan ja ylläpitoon sekä tuotetakuutietojen ylläpitoon
 • Tilausten toimittamiseen, käsittelyyn, kirjanpitoon ja arkistointiin
 • Asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
 • Turvallisen ja paremman palvelun tuottamiseen
 • Toiminnan kehittämiseen
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • väärinkäytösten estämiseen
 • Tuotepalautusten käsittelyyn
 • Kadonneiden pakettien seurantaan
 • Uutiskirjeen lähettämiseen
 • Reklamaatioiden ja palautteiden käsittelyyn

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA REKISTERIIN TALLENNETTAVAT SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse. Saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta mikäli valittu maksutapa tätä edellyttää. Puhelimitse, fyysisesti tai sähköpostien välityksellä tai asiakkaalta verkkokaupan yhteydenottolomakkeen kautta. Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan niistä:

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Y-tunnus ja yrityksen nimi
 • Maksutiedot, kuten maksuvälinetiedot
 • Sosiaalisen mediasta saatava tieto (esim. facebookarvonta tai messenger)
 • Markkinointiviestiluvat
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot
 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite
 • Ostohistoria, kuten aiemmat tilaukset, tilatut tuotteet sekä palautukset
 • Päätelaitteen yleiset tunnistetiedot
 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
 • Analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Osto- ja selaustiedoista pääteltävät tuotesuositukset
 • Ostotiedoista johdetut kiinnostuksen kohteet

6. REKISTERIN  SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen luovuttamiselta, hävittämiseltä, muuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Verkkokauppamme on kokonaisuudessaan suojattu SSL-suojauksella, jolloin ulkopuoliset eivät voi seurata tiedonsiirtoa.

Elliinan verkkokauppa säilyttää asiakastietoja Suomessa. Verkkokaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai toimenkuvaan kuuluu tilojen käyttö.

Manuaalinen tieto säilytetään erillisessä lukituissa tiloissa/kaapeissa. Manuaalinen tieto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei ole enään tarpeen säilyttää.

Sähköinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja Salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtävänsä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Elliina, p.0405688578, info@elliina.net

7. TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta olennaista. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Elliinan verkkokaupan järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

8. TIETOJEN TARKISTUSOIKEUS JA KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä  on oikeus tarkastaa omat tietonsa ja tilauksensa Elliinan verkkokaupan oma tili osiosta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, korjaamista  tai poistamista.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle jolloin emme voi poistaa tietoja:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai rajoittaa tietojen käyttöä
 • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
 • Pyytää siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • poistaa tietonsa
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

9. TALLENNETTUJEN TIETOJEN SAANTI

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme

10. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Tietoja voidaan siirtää yhteistyökumppanien palvelimille teknisten vaatimusten, maksuihin tai kirjanpitoon liittyvien, toimituksen takaamiseksi tai muun lain vaatiman syyn vuoksi. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme siirrä tietojasi EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle

12. MUU SEURANTA ELLIINAN VERKKOKAUPASSA

Muilla seurannoilla pystymme analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa sekä kohdentamaan mainossisältöä.

Analyysiin käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona.

13. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. ELLIINAN VRKKOKAUPAN OIKEUS MUUTTAA TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.